سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذر عمر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

روانشناسی غریب

    نظر

 

به نام او که رستگاری ما در نگاه اوست ومدد اوست که جان میگیرد نفس خستگان راه


در راه علم باید عشق ورزید 


امروزه روانشناسی در جامعه ما بس غریب مانده است


ایجاد مراکز درمانی تنها وسیله ای برای برخی شده تا منبع درآمدی


کسب کنند بی آنکه به فلسفه واقعی روانشناسی پی برده باشند.


 روانشناسی علم شناخت ومطالعه وبررسی ودرمانی دراز مدت است که


معنا کردن همین خط برای مراجع باید تبعری داشته باشی بیشتر از انچه که می بینیم .


آنچه که برخی روانشناس انجام می دهند در جامعه


ما پانسمانی است گذرا نه درمانی کار آمد ومفید .


کاش نظارت بیشتری شود.


روانشناسی در غربت عجیبی سرمی کند .


در راه علم ایثار باید کرد نه انجام وظیفه

 


مشاوران منجیان بشریت نیستند!

    نظر

سلام 

با شنیدن کلمه مشاور اکثر به دنبال راه نجات می گردند


واگر این خواسته بر آورده نشود تصور خوبی نخواهند داشت


مشاور منجی نیست


اصول حرفه ای ومنشی دارد که بایستی در آن راستا قدم نهد 


امید که این بینش همگانی گردد .انشالله